Balade op ht Aner monument

  vogel
As de zunne begunde te schienen
op de m÷rgen van de dag,
in de sponzige Mommeriete
daor leverde Drenthe slag.
  Als de zon begint te schijnen
op de morgen van de dag,
in het drassige moeras
daar leverde Drente slag.

Bi'j Aone staot de soldaoten,
de Bisschop zien leger is grˇˇt
wi'j hebt de haerdstee verlaoten,
want oenze volk is in nood.
  Bij Ane staan de soldaten,
de Bisschops leger is groot
wij hebben ons huis verlaten,
want ons volk is in nood.

Met haand'n, verkraampt van het vecht'n, nog rood van het warme blood bev÷chten wij oeze recht'n, want vrijheid is meer as de dood.   Met de handen verkrampt van het vechten, nog rood van het warme bloed bevochten wij onze rechten, Want vrijheid is meer dan de dood.

As de zunne begunde de doven, op de aovend van de dag, dan kunden wij Gode loven want Drenthe, dat wun de slag.   Toen de zon begon te doven, Op de avond van de dag, Toen konden wij God loven Want Drente won de slag.

(door Roel Reijntjes in Drents dialect)   (door Roel Vredeveld vrij vertaald)

Roel Reintjes   Roel Vredeveld